۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 789 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/3 با موضوع عدم استماع اعتراض اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون تجارت

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 788 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/3/27 با موضوع خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 787 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/10/24 با موضوع صلاحیت فرجام خواهی دیوان عالی کشور درباره جرایم مذکور در ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 786 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/10/24 با موضوع صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نسبت به تخلفات انتظامی مهندسان

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 785 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/10/10 با موضوع صلاحیت دادستان نسبت به حق تجدید نظر خواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 784 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/9/26 با موضوع ابطال عملیات اجرایی در پرونده های اجرایی اداره ثبت

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 783 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/9/19 با موضوع تخفیف مجازات اعدام و حبس ابد در مورد محکومان جرایم مواد مخدر

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 782 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/9/19 با موضوع دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 781 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/6/26 با موضوع تسری و تعمیم حکم قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه نامه های موضوع بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 780 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/6/26 با موضوع لزوم تسلیم وکالت نامه وکلای دادگستری به پیوست دادخواست

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 779 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/5/15 با موضوع عدم منافات جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل زوجه یا نحله بدل از آن

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 778 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/3/28 با موضوع قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 702 قانون مجازات اسلامی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 777 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/2/31 با موضوع مسئولیت صندوق تأمین خسارات بدنی در پرداخت ما به التفاوت دیه بانوان

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 776 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/2/10 با موضوع تکرار جرم در جرائم مواد مخدر

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 775 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/1/27 با موضوع قابلیت تجدید نظر رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان محل وقوع تخلف

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 774 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/1/20 با موضوع تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین

قاب رسانه

خبرهای خوب اقتصادی در راه است

بازدید سرزده قالیباف از رسانه ملی و حضور وی در خبر نیمروزی شبکه یک

نماهنگ «مجلس امید، مجلس انقلابی»

این مجلس -مجلس یازدهم- مجلس امید و انتظار مردم است

طراحی پیچیده دشمنان ایران برای آسیب اقتصادی به کشور و مردم

گزارشی از صحن علنی مجلس - یکشنبه 12 مرداد

نظارت جدی بدون دخالت؛ اولویت مجلس یازدهم

گزارشی از معارفه رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور