۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۷/۲۷

گزارشی از مصوبات مجلس در روز سه شنبه 27 مهرماه 1400 
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?0c71e14441214

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده