۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۲۶

مجلس در نظارت بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی تعارف ندارد

زندیان نماینده بیجار 26 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?c369ff1551272

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده