۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۲۶

دستگاه قضا با فساد بزرگ در وزارت نفت در جریان قرارداد کرسنت برخورد کند

گودرزی نماینده بروجرد 26 آبان1400:
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?2843c5e651274

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده