۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

برخی دانستنیهای حقوقی

ارسال اظهارنامه، تکرارجرم، وکالت در دیوان عالی و.....


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما

مزایای ارسال اظهارنامه : قبل از اقامه دعوای اصلی خارج از نوبت وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

طرق مطالبه رسمی حق دوتاست: تقدیم دادخواست و ارسال اظهارنامه

آثار دادخواست: ایجاداشتغال برای رسیدگی دادگاه، تعیین محدوده رسیدگی دادگاه ، الزام خوانده به پاسخ، تعین مبدأ محاسبه خسارت ناشی از دادرسی ومحاسبه  خسارت تأخیر در تادیه

که اظهارنامه فقط مورد 4 را دارد:

اگرمخاطب برگ ها باید به شخصی خارج ازکشورابلاغ شود اگربین دو دولت تعاون قضایی باشد توسط مأمورابلاغ خارجی انجام می شود وگرنه توسط مأمورسیاسی ، کنسولی ایران انجام می شود.

ابلاغ به مسؤول دفترموسسه در دعاوی راجع به سایراشخاص حقوقی ابلاغ قانونی است.

تکرارجرم:

فردی مرتکب جرم مستوجب تعزیر درجه1تا6شده ورای قطعی لازم الاجرا (از تجدیدنظر) صادرشده باشد و دراین بین ازقطعیت حکم تاپایان مرور زمان اجرای حکم (ماده 107) واعاده حیثیت (ماده 25) مرتکب جرم تعزیری درجه 1 تا 6  دیگر نیزشود مشمول مقررات تکرار جرم شده که فقط مجازات دوم شامل تشدید عام تکرار مجازات است اعمال میشود که به حداکثر مجازات ان جرم یا تا 1/2 به مجازات او افزوده خواهدشد.

مستثنیات دین طبق ماده 129 ق ا .د .مدنی و 524 با قرار تأمین توقیف میشود لیکن تأمین انها یک اقدام احتیاطی است که مال  از ید محکوم علیه خارج نمیشود.

دستورموقت مثل تأمین خواسته به هیچ وجه تاثیری در ماهیت دعوا ندارد.

تأمین خواسته تاصدورحکم قطعی پابرجاست اما دستورموقت تاصدور رأی نهایی .

وکالت در دیوان عالی کشور ، مستلزم برخورداری از پروانه وکالت پایه یک است .

در نتیجه کارآموزان وکالت و وکلای پایه دو حق وکالت در دیوان عالی کشور را ندارند.

وکالت در پرونده هایی که مرجع « تجدیدنظر» از آنها دیوان عالی کشور است ، مانند جرایم مستوجب اعدام ، مستلزم برخورداری از پروانه وکالت پایه یک است .

درنتیجه : کارآموزان وکالت و وکلای پایه دو ، حق وکالت در این پرونده ها را ، « حتی در مرحله بدوی » ندارند.

وکیل اتفاقی حق وکالت در دیوان عالی کشور را ندارد .

شرط عدم مسئولیت در قراردادها اصولا صحیح است مگر در خسارات وارده ی عمدی و بدنی و مربوط به ابروی شخص.

نکته ریزتر اینجاست که همین موارد بالا در مورد شرط تحدید مسئولیت نیز صادق است اما اگر میزان در نظر گرفته شده در تحدید مسئولیت بالاتر از خسارات وارده باشد حتی در خسارات وارده ی عمدی و بدنی و مربوط به ابروی شخص طبق شرط عمل می شود و مشروط علیه موظف است مبلغ در نظر گرفته شده در قرارداد را پرداخت کند.
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?15bacf5c124