۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

کار، کارگر، کارفرما


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیماحوادث ناشی از کار


کسانی که در حین کار,یا در ماموریت های خارج کارگاه,یا در ایاب و ذهاب به کارگاه وبالعکس,یا در حین کمک به حادثه دیده در کارگاه ,دچار حادثه می شوند می توانند با پی گیری این مراحل نسبت به خواسته قانونی خود اقدام نمایند.

مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی ( دادگستری یا مجتمع قضایی ) برای طرح شکواییه یا دادخواست

بررسی شکواییه حادثه دیده توسط مقام محترم قضایی و ارجاع به کلانتری مربوطه

مراجعه حادثه دیده به کلانتری مربوطه جهت تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی کار سازمان کار و   تامین اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان جهت بررسی چگونگی وقوع حادثه و اخذ برگه کسب نظر پزشکی قانونی

مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانونی جهت تعیین میزان آسیب دیدگی و اعلام نظریه کتبی پزشکی قانونی به کلانتری

مراجعه حادثه دیده به اداره بازرسی کار ادراه کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان و تحویل نامه کلانتری جهت بررسی صحنه حادثه توسط بازرس کار

مراجعه بازرس کار به کلانتری مربوطه برای مطالعه و بررسی پرونده تنظیمی ، عزیمت به محل حادثه و تنظیم گزارش براساس شواهد و قرائن و مذاکره با شهود حادثه ، کارفرما و غیره

تحویل گزارش حادثه از سوی سازمان کار وامور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان به کلانتری، بمنظور ارجاع به مرجع قضایی برای تعیین قصور هر یک از طرفین موثر در بروز حادثه

انجام کلیه مراحل بالا که از طریق اداره کار انجام می شود رایگان می باشد و تنها در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی اما بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی ,به بازرسی کار می باشد .این بازرسی تا چند مرحله قابل اعتراض می باشد.

کارفرمایان موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال آن به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.

تعلق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است


رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۶-۷۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۴ قانون کار در صورت فاقد قرارداد کار، کارفرما مکلف شده به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای کار به وی پرداخت کند و در تبصره ماده ۴۰ قانون رفع برخی موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ کارفرمایان موظف شده اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند، بنابراین با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سالهایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?baf905c6135