۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

نکاتی از جزای اختصاصی

ماههای حرام، اذن رهبری، نظم و امنیت عمومی و...


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما1) ماههای حرام؛ که در آن ها، دیه تغلیظ می شود، (یعنی، یک سوم به مقدار دیه کامله اضافه می شود)؛ عبارتند از: محرم، رجب، ذی قعده، و ذی حجه. (مرذذ). (مواد ۳۸۵ و ۵۵۵).

بنابراین، ماه های صفر و رمضان؛ جزو ماه های حرام نیستند. و تغلیظ دیه، در این دو ماه، مصداق ندارد.
            
2) اگر فردی، بدون اذن رهبری، اقدام به قصاص قاتل کند؛ اگر خود اولیای دم باشند، تعزیر می شوند. و اگر دیگران باشند، قصاص می شوند. (مواد ۴۲۰ و ۴۲۱). 

بنابراین، برای اجرای قصاص؛ اذن رهبری (استیذان) نیز، شرط است.
            
3) در مواردی که، جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند، یا احساسات عمومی را جریحه دار کند، و مصلحت در اجرای قصاص باشد؛ با درخواست دادستان، و تایید رییس قوه قضاییه، تفاضل دیه، (به جای اولیای دم)، از "بیت المال"، پرداخت می شود. (ماده ۴۲۸).
       
4) وجود فاصله_زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانند: فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده؛ مانع از تحقق جنایت، نیست. (ماده ۴۹۳).

بنابراین، بر حسب عمدی یا غیر عمدی بودن جنایت؛ موجب قصاص یا دیه است.
      
5) در اجتماع اسباب، به شکل "طولی"؛ اصولا"، "سبب مقدم در تاثیر"، ضامن است. (ماده ۵۳۵). اما، در اجتماع اسباب عرضی؛ تمام اسباب به طور مساوی ضامن هستند. (ماده ۵۳۳).

6) دیه جائفه؛ در شکم و سینه و ...، یک سوم دیه کامل، و دیه نافذه در دست یا پا، یک دهم دیه کامل است.  و اگر جراحت، به شکل ورود و خروج از عضو باشد، به ترتیب: دو سوم دیه کامل (۲ جائفه)، و دو دهم دیه کامل (۲ نافذه) می شود. (مواد ۷۱۱ و ۷۱۳).
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?08198770136