معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
برخی دانستنیهای حقوقی
منافع مال پیدا شده، اعراض از ملک، اختلافات سجلی و...

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیمامنافعی که از مال پیداشده حاصل می شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن وبعد از تملک مال پیداکننده است.

تلف مال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر برعهده مشار الیه نیست.

اعراض از ملکی که در دفتر ثبت املاک به نام اعراض کننده است سبب سقوط حق مالکیت او نمی شود.

اعراض ایقاع ،مسقط حق عینی است مانند ابرا که مسقط حق دینی است پس در صورتی واقع می شود که مقصود باشد وصرف رهاکردن سبب سقوط حق نخواهدشد.

اعراض از هر مالی که سبب اسقاط حق مالکیت شود آن را در شمار مباحات می آورد و به حیازت قابل تملک است.

طبق م 140 ق مدنی، اسباب تملک به شرح زیراست:

به احیا اراضی موات وحیازت مباحات

به وسیله عقود وتعهدات

به وسیله اخذ به شفعه

به ارث

طبق ماده 141نکته عملیاتی چون شخم غیرمسبوق به احیا وتحجیر وریختن مصالح در زمین وحفر چاه و... عمران واحیاء محسوب نمی گردد

طبق ماده 142 شروع به احیا موجب مالکیت نمی شود مثل سنگ چیدن ویاکندن چاه و ....ولی برای تحجیبذ کننده ایجاد حق اولویت در احیا می کند.

تملک اراضی موات ومباح نیاز به قصد تملک دارد ونوعی ایقاع مشروط به احیا است.

چنانچه شخصی در شناسنامه اسم مشخصی مثلاً مانند راضیه داشته و درزمان تعویض شناسنامه اسم او را اشتباهاً رضیه نوشته باشند یعنی راضیه تبدیل به رضیه شود آیا اصلاح این نامه با دادگاه عمومی است یا باید در کمیسیون حل اختلاف مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مطرح شود؟

 نظریه شماره 4965/7 مورخ 1387/8/8

کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدی مصوب 1363/10/18 باشد در هیأت حل اختلاف مذکور در ماده 3 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اشتباه مذکور در شناسنامه خانم راضیه از جمله اشتباهات ذکر شده در بند 2 ماده 3 قانون موردر اشاره بود و هیأت حل اختلاف باید به آن رسیدگی کند.