معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
آیین کیفری
موانع مسئولیت کیفری، کفالت در امور کیفری و نکاتی از آیین دادرسی کیفری

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیماتعریف کفالت:


عقدی است كه به موجب آن، شخص ثالثی كه كفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الكفاله)، در مواردی كه حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حكم، در هر زمانی كه مقام قضایی لازم بداند، حاضر كند.

ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی كیفری:
«به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مكلف است بعد از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تأمین كیفری از قبیل التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم، اخذ كفیل با وجه الكفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول، بازداشت موقت را صادر كند.

قرارهای تأمین بر مبنای شدت و ضعف جرائم و مجازات ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او و دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می شود. کفالت نیز یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می کند و شاید بتوان گفت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است.

پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می کند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای ملائت و اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می کند یا اینکه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی کند که در این دو حالت اخیر متهم به زندان اعزام خواهدشد.

موانع‌مسئولیت‌کیفری:


از جمله موانع مسئولیت کیفری شرایط‌ اضطرار، لزوم‌خطر قبلی، لزوم خطر واقعی، فقدان عمد در ایجاد خطر، حفظ جان یا مال با دفع خطر

شرایط‌تحقق‌حالت‌ضرورت

۱. اهمیت وفعلیت خطر مورد اجتناب ماده ۱۵۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ به صراحت به ارتکاب جرم در هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ،سیل وزلزله اشاره کرده که این خطر شدید باید قریب الوقوع باشد ،عکس العمل درباره خطری که قبلا بوده ویاخطری که در آینده ممکن است به وجود بیاید توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود .

۲. اقدام به حفاظت جان یا مال اساس توجیه حالت ضرورت را تشکیل می دهد.پس در صورتی که رفع خطر نیاز به ارتکاب جرم نداشته باشد وبا وسایل دیگر بتوان از بروز آثار خطر جلو گیری کرد معافیت از مجازات منتفی است.

۳. تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود وعدم دخالت مرتکب در ایجاد خطر مطلقا باید میزان خطر مورد اجتناب بیش از خطر ناشی از فعل ارتکابی باشد و یا لااقل خسارت احتمالی وزیا وارده برابر با هم باشد.

کفالت در امور کیفری

یكی از قرارهای تأمین كه در مورد متهم صادر می شود «قرار تأمین كفالت» است كه آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی كه از متهم كفالت می كند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی نیز مفید به نظر می رسد.

در اصطلاح حقوق: به شخص متعهد «كفیل»، به شخص ثالث كه از او كفالت می شود «مكفول»، به شخصی كه تعهد به نفع انجام می شود تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا كند «مكفول له» گفته می شود.

قرار كفالت یكی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین قرار نزد مردم و قضات است.

نکاتی از آیین دادرسی کیفری:

             
۱) عنوان " قرار_رسیدگی"؛ مربوط به دادگاه کیفری یک (۱) است.

زمانی که، این دادگاه، به طور مستقیم، به پرونده ای، رسیدگی می کند. و در صورتی که، رفتار ارتکابی را جرم بداند، و دلایل کافی باشد، چنین قراری صادر می کند. تقریبا"، مشابه همان "قرار جلب به دادرسی" است. که در دادسرا، و از سوی بازپرس، صادر می شود.
            
۲) عنوان " عضومعاون"؛ مربوط به دیوانعالی کشور است. در سایر مراجع قضایی؛ چنین عنوان قضایی، پیش بینی نشده است.
             
۳) " ولگردی"؛ تنها جرمی است که، همیشه، و طبق قانون، مشهود محسوب می شود. اما، سایر جرایم؛ می توانند مشهود باشند، یا غیرمشهود.
             
۴) در حوزه ی قضایی " بخش"؛ دادسرا وجود ندارد. بنابراین، وظایف دادستان، و بازپرس را، در این حوزه ی قضایی، (بر حسب مورد)، رییس دادگاه، یا دادرس علی البدل دادگاه، انجام می دهد.
             
۵) کلیه ی محکومیت های کیفری " اطفال و نوجوانان"؛ قابل تجدیدنظر است. لیکن، در مورد سایر افراد؛ محکومیت های تعزیری درجه ی هشت، و نیز محکومیت به دیه و ارش، کم تر از یک دهم، قطعی است.

برخی از مهلت های قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری


((تبصره ۲ ماده ۱۳))
مهلت ولی یا قیم یا سرپرست قانونی مجنون در جرایم حق الناسی برای معرفی وکیل⇦۵ روز

((ماده ۱۵))
مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان⇦ تا قبل از اعلام ختم دادرسی

((تبصره ۱ ماده ۲۱))
مهلت به نظر دادستان رساندن قرار اناطه توسط بازپرس⇦۳روز

((ماده ۲۱))
مهلت ذی نفع بعد از صدور قرار اناطه برای ارائه گواهی مراجعه به مرجع صالح قضایی⇦۱ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه

((ماده ۳۳))
بازرسی واحدهای مربوطه توسط دادستان⇦حداقل ۲ماه یک بار

((ماده ۳۴))
مهلت تکلیف ضابط در اجرای دستور مقام قضایی⇦در اسرع وقت یا در مدت تعیین شده توسط مقام قضایی

((ماده ۳۴))
مهلت ضابط در به اطلاع رساندن نتیجه اقدامات⇦فورا و حداکثر تا ۲۴ ساعت

((ماده ۳۷))
زمان پذیرش شکایات کتبی و شفاهی توسط ضابطان⇦همه وقت

((ماده ۴۶))
مهلت تحت نظر قرار دادن متهم⇦حداکثر ۲۴ ساعت

((ماده ۴۸))
مهلت ملاقات با وکیل برای متهم تحت نظر⇦حداکثر ۱ساعت

((ماده ۴۹))
مهلت اعلام اطلاعات اولیه متهم تحت نظر به دادسرای محل⇦تا حداکثر ۱ ساعت

((ماده ۵۷))
مهلت گزارش مراتب توسط ضابط هنگام بازرسی جرم و مشاهده جرم دیگر تهدید کننده امنیت و آسایش جامعه⇦بلافاصله

((ماده ۷۸))
مهلت ارسال نتایج توسط دادستان به مرجع قضایی صالح در جرایم مشهود واقع شده در خارج از حوزه قضایی⇦فوری

((ماده ۷۹))
مهلت در خواست ترک تعقیب⇦تا قبل از صدور کیفرخواست

((ماده ۳۹۲))
مهلت مدیر دفتر دادگاه کیفری یک جهت تعیین وقت رسیدگی⇦حداکثر ظرف ۲ روز از وصول پرونده

((ماده ۳۹۴))
مهلت مربوط به احضار یا جلب متهم مبتنی بر تقاضای دادستان از دادگاه کیفری یک که شرایط رسیدگی غیابی را مهیا می دانسته است⇦نباید بیش از ۱۵ روز باشد

((ماده ۳۹۴))
مراتب و مدت انتشار آگهی قرار رسیدگی غیابی دادگاه کیفری یک در روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی⇦۲ نوبت و به فاصله ۱۰ روز

((ماده ۳۹۴))
فاصله بین ابلاغ قرار رسیدگی غیابی تا وقت دادرسی⇦نباید کمتر از ۱ ماه باشد

((ماده ۴۰۴))
مهلت صدور رای در دادگاه⇦همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته

((ماده ۴۲۲))
مهلت ایراد رد دادرس⇦تا قبل از صدور رای

((ماده ۴۲۳))
مهلت دادرس برای صدور قرار رد ایراد رد دادرس⇦ظرف ۳ روز

((ماده ۴۲۳))
مهلت اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس صادر شده در دادگاه⇦ ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار رد ایراد رد دادرس