۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

کلیه اطلاعات موجود در این فرم باید توسط همکاران تکمیل شود .
با توجه به اینکه راه ارتباطی مشاوران حقوقی با شما همکار محترم رایانامه سازمانی می باشد لذا درج آن الزامی میباشد.
بدیهی است در صورت عدم درج رایانامه سازمانی به درخواست شما پاسخی ارائه نخواهد شد.

موضوع مشاوره :


نام و نام خانوادگی :


شماره کارمندی :


عنوان شغلی :


تلفن همراه :


تلفن محل کار :


محل خدمت :


رایانامه سازمانی :


آیا اقامه دعوا یا طرح شکایت نموده اید ؟


آیا وکیل دادگستری دارید؟


شرح مختصر و کوتاهی از موضوع مشاوره درج نمایید

حاصل مقدار   21+10   را درج نمایید