۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
سیاست های کلی نظام قانون گذاری معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی نظام قانون گذاری

متن کامل سیاست های کلی نظام قانون گذاری؛ مصوب 1398/7/6 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی انتخابات معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی انتخابات

متن کامل سیاست های کلی انتخابات؛ مصوب 1395/7/24 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی خانواده معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی خانواده

متن کامل سیاست های کلی خانواده؛ مصوب 1395/6/13 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی محیط زیست معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی محیط زیست

متن کامل سیاست های کلی محیط زیست؛ مصوب 1394/8/26 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی برنامه پنجساله ششم توسعه معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی برنامه پنجساله ششم توسعه

متن کامل سیاست های کلی برنامه پنجساله ششم توسعه؛ مصوب 1394/4/9 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی علم و فناوری معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی علم و فناوری

متن کامل سیاست های کلی علم و فناوری؛ مصوب 1393/6/29 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی جمعیت معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی جمعیت

متن کامل سیاست های کلی جمعیت؛ مصوب 1393/2/30 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی سلامت معاونت حقوقی وامور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی سلامت

متن کامل سیاست های کلی سلامت؛ مصوب 1393/1/18 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

متن کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ مصوب 1392/11/30 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

متن کامل سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور؛ مصوب 1392/2/5 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

متن کامل سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ مصوب 1391/11/24 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی

متن کامل سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی؛ مصوب 1391/9/29 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی آمایش سرزمین معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی آمایش سرزمین

متن کامل سیاست های کلی آمایش سرزمین؛ مصوب 1390/9/21 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی اشتغال معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی نظام در بخش اشتغال

متن کامل سیاست های کلی نظام در بخش اشتغال؛ مصوب 1390/4/28 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

متن کامل سیاست های کلی بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات؛ مصوب 1389/11/29 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

متن کامل سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف؛ مصوب 1389/4/14 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی قضایی پنج ساله معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی قضایی پنج ساله

متن کامل سیاست های کلی قضایی پنج ساله؛ مصوب 1388/9/2 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه

متن کامل سیاست های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه؛ مصوب 1387/10/21 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی پدافند غیر عامل کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی پدافند غیر عامل کشور

متن کامل سیاست های کلی پدافند غیر عامل کشور؛ مصوب 1386/6/13 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی نظام اداری

متن کامل سیاست های کلی نظام اداری؛ مصوب 1386/2/15 ابلاغی مقام معظم رهبری

123