معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۲/۲۱
شرکتهای دولتی یا بانکهای دولتی که در آن سهام دارند مشمول قانون شفافیت می شوند
نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه با پیشنهاد محمدرضا دشتی اردکان نماینده اردکان در ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.

 شرکتهای دولتی یا بانکهای دولتی که در آن سهام دارند مشمول قانون شفافیت می شوند-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛  در جلسه امروز 21 اردیبهشت مجلس نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه با پیشنهاد محمدرضا دشتی اردکان نماینده اردکان در ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها  موافقت کردند.

مطابق این پیشنهاد : "و شرکتهای دولتی یا بانکهای دولتی در ان سهام دارند" نیز مصوب شد

وی در خصوص پیشنهاد خود گفت: شرکتهای دولتی در برخی از شرکتهای خصوصی سهام دارند. لذا اورده ایم که شرکتهایی که دولت در ان سهام دارد و یا بانکهای دولتی در ان سهام هستند مشمول این قانون می شوند.