۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/10/16با موضوع مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 804 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/10/2 با موضوع مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 803 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/9/18 با موضوع مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/9/18 با موضوع صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 801 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/22 با موضوع محدوده صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ٣ آئین نامه اجرایی تبصره ٣ الحاقی به ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ٥٤ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 800 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/22 با موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر ذیل ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 799 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/15 با موضوع مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال در موارد شرکت در سرقت

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 798 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/15 با موضوع شمول کارکنان بانک‌های خصوصی در زمره کارکنان دولت ذیل موضوع ماده 598 قانون مجازات اصلامی مصوب 1375

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 797 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/8 با موضوع منتفی شدن ارجاع رای دادگاه تجدید نظر استان در موضوع ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی به هیات انتظامی هم عرض

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 796 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/1 با موضوع قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 795 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/6/18با موضوع شرایط تشدید مجازات شلاق تعزیری ذیل ماده ١٨، 19 و 137 قانون مجازات اسلامی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/5/21 با موضوع بطلان شرط مندرج در قراداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي


رأی وحدت رویه شماره 793 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/5/14 با موضوع شرايط فرجام‌خواهي مربوط به بند (ب) ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني


رأی وحدت رویه شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/24 با موضوع تعيين تکليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 791 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/17 با موضوع رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 790 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/10 با موضوع پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم دسترسی به مرتکب در شرح مواد ۴٣۵ ،۴٧۴ ،۴٧۵ و ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 788 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/3/27 با موضوع خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 789 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/3 با موضوع عدم استماع اعتراض اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون تجارت

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 787 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/10/24 با موضوع صلاحیت فرجام خواهی دیوان عالی کشور درباره جرایم مذکور در ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 786 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/10/24 با موضوع صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نسبت به تخلفات انتظامی مهندسان

12